top of page
mediation logo.png

Cenník

family.png

Rodinné právo

spor manželov/partnerov

rozvod manželov

spolunažívanie v rámci rodiny + medzigeneračný konflikt

rodičovská dohoda o starostlivosť o maloleté deti

spory spojené s dedením majetku

vysporiadanie majetku dohodou                                                                                  

29.-EUR / hodina

obcania.png

Občianske právo

susedské spory a spolunažívanie

medzikultúrne a etnické spory 

 

    fyzická osoba 29.-EUR / hodina

právnická osoba 49.-EUR / hodina

pracovne.png

Pracovné právo

 

spory medzi nadriadeným a podriadeným

riešenie výpovede zo zamestnania

spory spojené s porušením pracovnej zmluvy

  fyzická osoba 29.-EUR / hodina

právnická osoba 49.-EUR / hodina

business.png

Obchodné právo

nedodržiavanie zmluvných záväzkov

neplatenie faktúr

 

fyzická osoba 29.-EUR / hodina

právnická osoba 49.-EUR / hodina

Ceny sú uvádzané s DPH

  • Úvodná konzultácia u mediátora je zdarma.

  • V prípade, že sa rozhodnete riešiť spor mediáciou, je cena za stanovenú na sumu . V tejto cene je zahrnuté prevzatie a preštudovanie prípadu a výzva druhej spornej strane.

  • Ak druhý účastník mediácie výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa cenníka.

  • Spísanie mediačnej dohody alebo správa o ukončení mediácie bez dohody je pre každého účastníka mediácie 19 €. 

  • Vyhotovenie mediácie druhou stranou .

  • Hodinová sadzba sa účtuje .

  • Uvedená cena nezahŕňa iné náklady, ktoré vznikli na základe osobitných požiadaviek účastníkov.

  • Cenu je možné stanoviť aj dohodou zúčastnených strán.

bottom of page